Actuele Kengetallen 2018

Belangrijke kengetallen met betrekking tot zorg, uitkeringen, nalatenschappen, schenkingen en belastingen, zoals verstrekt door de overheid, vindt u soms versnipperd of vertraagd terug op de sites van de overheid. Landelijk Steunpunt Verlies geeft jaarlijks een Gids voor nabestaanden uit, waarin veel van deze kengetallen terug te vinden zijn. Om u van dienst te zijn hebben wij deze kengetallen in alfabetische volgorde voor u op een rijtje gezet. 

Anw-nabestaandenuitkering 2019

De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen (of bij scheiding de alimentatie) van de nabestaande en bedraagt maximaal €1.221,51 bruto per maand. Boven €807,90,- inkomen uit loondienst, winst uit onderneming of vervroegd pensioen wordt de Anw-uitkering aangepast. Boven €2614,49 heeft u helemaal geen recht meer op deze uitkering, De hoogte van de uitkering kan ook worden aangepast als u een kostendeler (minimaal 21 jaar) in huis heeft wonen.

Anw-wezenuitkering 2019

De hoogte van de uitkering voor wezen is: €402,52 voor kinderen tot en met 9 jaar, €595,23 voor kinderen van 10 tot en met 15 jaar en €787,44 voor kinderen van 16 tot en met 20 jaar. 

AOW-uitkering 2019

De AOW uitkering voor alleenstaanden bedraagt in 2019 maximaal €1215,81 bruto. Dit is maximaal €1.146,51 netto na aftrek van de verplichte bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Het bedrag is exclusief vakantiegeld van bruto €72,44 per maand. Dit geld wordt in de maand mei uitgekeerd. 

De AOW uitkering voor partners bedraagt €835,04 bruto maximaal. Dit is €787,45 maximaal na aftrek van de verplichte bijdrage Zvw. Het bedrag is exclusief vakantiegeld van bruto €51,75 per maand. Dit geld wordt in de maand mei uitbetaald. 

 

Belastingschijven 2019  - jonger dan de AOW-leeftijd

Belastingschijf

Loon (jaarbasis)

Loonbelasting

Schijf 1

€0 - €20.384

36,65%

Schijf 2

€20.385 - €68.507

38,10%

Schijf 3

€68.507 en hoger

51,75%

   

 

 

 

Belastingschijven 2019  - ouder dan de AOW-leeftijd

Belastingschijf

Loon (jaarbasis)

Loonbelasting

Schijf 1

€0 - €20.384

18,75%

Schijf 2

€20.385 - €34.817

20,20%

Schijf 3

€34.818 - €68.507

38.10%

Schijf 4

€68.507 en hoger

51,75%

 

Bijstandsuitkering 2019 (participatiewet)

De Participatiewet (Pw) is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB),Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Zie ook bijstandsuitkering 2019 op internet.

 
Drempelbedrag bij aftrekbare zorgkosten  2019

Drempelbedrag 2019 met een fiscale partner gedurende het hele jaar

Drempelinkomen van 

Drempelinkomen t/m

Drempelbedrag

€0,-

€15.478,- 

€266,-

€15.478,-

€41.107,-

1,65% van het drempelinkomen

€41.108,-

en hoger

€678,- + 5,75% van het bedrag
boven €41.108,-

  

Drempelbedrag 2019 zonder een fiscale partner gedurende het hele jaar

Drempelinkomen van 

Drempelinkomen t/m

Drempelbedrag

€0,-

€ 7.739,-

€131,-

€7.740,-

€41.107,-

1,65% v/h drempelinkomen

€41.108,- en hoger €678,- + 5,75% van het bedrag
boven €41.108,-


 

Erfbelasting 2019

De hoogte van de tariefschijf in 2019 is vastgesteld op €123.248,-

 

Erfbelasting tot €124.727,-

Erfbelasting vanaf €124.748,-

Partners (en daarmee gelijkgestelden) en kinderen

10%

20%

Kleinkinderen

18%

36%

Anderen (ouders, broers, zussen,
neven, nichten, vrienden etc) 

30%

40%

 

 

Vrijstellingen

Partner ( en daarmee gelijkgestelden)

€650.913,-

Zieke en gehandicapte kinderen

€61.840,-

Kinderen en kleinkinderen

€20.615,-

Ouders

€48.821,-

Anderen

€2.173,-

 

Kinderbijslag 2019  

De kinderbijslag voor kinderen van 0 t/m 5 jaar bedraagt €219,97 per kwartaal. Voor 6 t/m 11 jaar is dit €267,10 en voor 12 t/m 17 jaar €314,24. Deze bedragen zijn licht hoger dan in 2018. De kinderbijslag wordt in de eerste week aan het begin van het nieuwe kwartaal uitgekeerd. 


Minimumloon 2019

Het minimumloon is afhankelijk van leeftijd. Voor 22 jaar en ouder is het minimumloon € 1.615,80 per maand.


Schenkvrijstellingen 2019

Jaarlijkse schenking 2019

 

(pleeg) kinderen

€5.427,-

kleinkind

€2.173,-

anderen

€2.173,-

ANBI’s en SBBI’s

Volledige vrijstelling

 

Eenmalige schenking 2019

Algemeen doel

Specifiek t.b.v. studie 

Specifiek t.b.v. woning

Kind 18 t/m 40 jaar

€26.040,-

 € 54.246,-

 

 Ontvanger 18 t/m 40 jaar

 

 

 €102.010,-

 

Vermogensrendementsheffingen 2019

Schijf

Deel grondslag sparen en beleggen

Percentage

1

Tot €30.360,-

0%

2

€30.361,- tot €102.101,-

0,58%

3

€102.101,- tot €1.020.096,-

1,34%

4

Meer dan €1.020.096,-

1,68%


 

WW-uitkering 2019


In 2019 duurt een WW-uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 25 maanden. In de eerste 2 maanden na ontslag ontvangt men 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 214,- per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim € 36.000,- per jaar bedraagt.

  

Zorgtoeslag  2019

De hoogte van de zorgtoeslag voor een alleenstaande zonder toeslagpartner is afhankelijk van het inkomen en is maximaal € 99,- per maand. Het grensinkomen op jaarbasis (bedrag waarna recht op zorgtoeslag vervalt) bedraagt € 29.562,-- . 

De hoogte van de zorgtoeslag bij een meerpersoonshuishouden is afhankelijk van het inkomen en is maximaal € 192,-- per maand. Het grensinkomen op jaarbasis (bedrag waarna recht op zorgtoeslag vervalt) bedraagt € 37.885,-- .  


Wij wijzen u er graag op dat u gebruik kunt maken van uw eigen persoonlijke “Checklist na een overlijden”. U hebt hiervoor wel inloggegevens nodig. Deze krijgt u van uw uitvaartverzorger of kunt u bestellen in onze webshop.